SVK:N OHJE KILPAILUJÄRJESTÄJILLE
Taustaa
Vapaa-ajankalastus on Suomessa hyvin suosittua, sitä harjoittaa lähes 1,5 miljoonaa suomalaista. Vapaa-ajankalastus on merkittävässä osassa aktivoimassa ihmisiä liikkumaan ja edistämään jaksamista niin koulussa, työssä kuin eläkkeellä. Vapaa-ajankalastus on myös yksi tehokkaimmista keinoista vahvistaa ja ylläpitää luontokontaktia ja kasvattaa lapsia ja nuoria terveeseen luontosuhteeseen, jossa samalla kunnioitetaan luontoa ja ympäristöä. Tämä on entistä tärkeämpää väestön kaupungistuessa voimakkaasti, mikä vieraannuttaa ihmisiä luonnosta.
Viime aikoina on kuitenkin arvosteltu kärkevästi kalojen kohtelua vapaa-ajankalastuksessa ja erityisesti kalastuskilpailuissa, joita eläinsuojeluaktivistit ja heidän järjestönsä ovat lisäksi häirinneet. Lapin poliisi teki 11.6.2019 päätöksen aktivistien SM-pilkistä tekemästä tutkintapyynnöstä ja totesi, että asiassa ei ollut syytä epäillä rikosta, eikä siksi toimittanut esitutkintaa. Tämä on kuitenkin eläinsuojeluviranomaisten mukaan yksittäisen tutkinnanjohtajan tekemä päätös. Kuluneen vuoden aikana em. viranomaiset ovat ohjeistaneet, miten kaloja tulee eläinsuojelulain mukaisesti kohdella vapaa-ajankalastuksessa ja kalastuskilpailuissa. Ohjeiden mukaan ”talteen otettava kala on heti pyynnin jälkeen asianmukaisesti tainnutettava.”
Ruokavirasto ohjaa ja valvoo keskushallinnon viranomaisena eläinsuojelulain ja sen nojalla annettujen säännösten täytäntöönpanoa ja noudattamista. Viraston tuoreen ohjeen mukaan kala on heti pyynnin jälkeen asianmukaisesti tainnutettava esimerkiksi lujalla lyönnillä päähän, minkä jälkeen siitä lasketaan veri, tai vaihtoehtoisesti kala lopetetaan siihen muutoin soveltuvalla menetelmällä. Soveltuvaksi lopetusmenetelmäksi esimerkiksi hyvin pienikokoisella kalalla voi riittää myös luja isku päähän tai niskan murtaminen joko käsin vääntämällä päätä ylöspäin tai saksien tai puukon avulla.


SVK ohjeistaa kilpailujärjestäjiä seuraavasti:
• Vaikka tuomioistuinten ennakkopäätöksiä eläinsuojelulain tulkinnasta kalastuksessa ei ole, Keskusjärjestö kehottaa kalastuskilpailujen järjestäjiä tuomaan kilpailuissa asiallisesti esille eläinsuojeluviranomaisten em. ohjeistuksen. Kilpailujärjestäjien on kaikissa siihen soveltuvissa kilpailuissa suositeltava kilpailijoille saaliin välitöntä tainnuttamista pois lukien esim. sumputuskilpailut ja niin sanotut pyydystä & päästä -kilpailut. Lisäksi heidän on kerrottava, että vastuu eläinsuojelulain noudattamisesta on kilpailijoilla.


• Eläinsuojelulakia valvovat kunnaneläinlääkärit, poliisit ja aluehallintovirastot. Jos on aihetta epäillä, että kaloja kohdellaan eläinsuojelulain vastaisesti, eläinsuojeluviranomaisella on oikeus suorittaa tarkastus. Kilpailujärjestäjien on pyydettävä heiltä kirjallinen raportti tarkastuskäynnistä kilpailussa.


• Eläinaktivistien kyselyihin kilpailujärjestäjien tulee vastata, että kilpailuissa (pois lukien esim. sumputuskilpailut ja niin sanotut pyydystä & päästä -kilpailut) kilpailijoille on suositeltu kalojen tainnuttaminen välittömästi eläinsuojelulain mukaisesti ja kilpailijoille on kerrottu lain noudattamisen vastuun olevan kilpailijoilla.


• Kilpailua räikeästi häiritsevistä henkilöistä, mikäli he eivät pyynnöistä huolimatta lopeta häiritsemistä, voivat kilpailujärjestäjät ilmoittaa poliisille. Kalastuslain 50 §:n mukaan kenelläkään ole oikeutta tahallisesti estää tai vaikeuttaa luvallista kalastusta.

 

Helsinki 7.10.2019
Markku Marttinen
Toiminnanjohtaja
SVK